OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KORCZEW z dniaogłoszenie
w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na
rzeczoznawcę w celu szacowania wartości
rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu

W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu, ogłaszam przyjmowanie do dnia 31 października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania ( Dz. U. Nr 142, poz. 1161 z póżn. zm.):

Rzeczoznawcę Wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadnicza szkolę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcąca w zawodach rolniczych i posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w  gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkolę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadniczą kształcącą w  zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) maja miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i który złożył wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski „

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Korczew pokój nr 6 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.korczew.pl

 

 WZÓR WNIOSKU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:39:02 | Data modyfikacji: 2016-10-05 10:41:00.

Zobacz:
 powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu . 
Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:39:02
Data modyfikacji: 2016-10-05 10:41:00
Autor: Jolanta Wakulińska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska