KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 12:20:35 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:52:28.

Sprawy dotyczące ewidencji ludności- pokój nr 9

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:19:26 | Data modyfikacji: 2017-11-17 14:19:53.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-03-06 15:25:27 | Data modyfikacji: 2016-01-13 15:24:28.
Zameldowanie cudzoziemcow na pobyt staly i
czasowy.
Zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem do lokalu


Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)


Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo


Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
- dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
- dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkiwanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany


Przy zameldowaniu na pobyt stały:
- dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
- dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w RP, udzieleniu RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo (pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości)
Formularz wniosku

Dostępny w pokoju nr 9 na piętrze
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 25 6312022, wew. 20
Opłaty

Czynności zameldowania nie podlegają opłacie.
17 zł - za udzielone pełnomocnictwo


Czas realizacji usługi

Bezzwłocznie
Sposób wykonania usługi

Wydanie poświadczenia zameldowania
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.
Uwagi
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obejmuje wyłącznie cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii. Zameldowania dokonuje się ustnie, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

 ZG OSZENIE POBYTU STA EGO - cudzoziemcy.pdf

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 11:08:29.
Zameldowanie na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty


Dowód osobisty, a dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia

Dokument stwierdzający prawo własności lokalu, najmu, spółdzielcze prawo do lokalu (aktualny wypis z księgi wieczystej – do wglądu)

Potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez właściciela lokalu, a w przypadku braku potwierdzenia pobytu przez właściciela, zameldowanie może być dokonane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu)


Formularz wniosku

Formularz wniosku dostępny w pok. nr 9, na piętrze.
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro.

Tel. 25 6312022 wew. 20
Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa.


Czas realizacji usługi

Bezzwłocznie.
Sposób wykonania usługi

Wydanie potwierdzenia o zameldowaniu
Tryb odwoławczy

Nie występuje.
Uwagi

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
 Zgłoszenie pobytu stałego

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:46:04 | Data modyfikacji: 2013-05-16 10:46:59.
Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy
niż 6 m-cy oraz zgłoszenie powrotu.
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmWymagane dokumenty

Wypełniony formularz meldunkowy


Dowód osobisty, a dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia


W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika dodatkowo (pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Formularz wniosku

Dostępny w pok. nr 9 na piętrze
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 022 6312022 wew. 20
Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa


Czas realizacji usługi

Bezzwłocznie.
Sposób wykonania usługi

Wydanie potwierdzenia wymeldowania.
Tryb odwoławczy

Nie występuje.
Uwagi

Osoba, która wyjeżdża poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu wyjazdu, a zgłoszenie powrotu najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia powrotu.
 Zgłoszenie wymel. z pob. czas.

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:31:51 | Data modyfikacji: 2013-05-16 10:47:15.
Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy).
Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz meldunkowy


Dokument tożsamości, a dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.


W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo (pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości)


Formularz wniosku

Dostępny w pok. nr 9 na piętrze
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 025 6312022 wew. 20
Opłaty

Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa


Czas realizacji usługi

Bezzwłocznie.
Sposób wykonania usługi

Wydanie potwierdzenia wymeldowania.
Tryb odwoławczy

Nie występuje.
Uwagi

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy dotychczasowego pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Zgłoszenie wymel z pob. stałego.

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:18:15 | Data modyfikacji: 2013-05-16 10:20:06.
Udostępnianie danych osobowych.
Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 06, Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych


Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych


Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych


Dowód dokonania wpłaty

Formularz wniosku

Formularz wniosku dostępny w pokoju nr 9 na piętrze.
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 025 6312022 wew. 20
Opłaty

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym w wysokości – 31 zł
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Korczew lub wpłacić na konto UG w BS Siedlce Oddział Korczew nr 88 9194 0007 0075 0471 2000 0020, a dowód wpłaty przedłożyć razem z wnioskiem
Podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. U. 08, Nr 207, poz. 1298)
Czas realizacji usługi

Zgodnie z kpa.
Sposób wykonania usługi

Udzielenie informacji adresowej lub odmowa w drodze decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Korczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 Wniosek

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:01:28.
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności i
dowodów osobistych.
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Podanie


Dowód osobisty

Formularz wniosku

Formularz podania dostępny w pokoju nr 9 na piętrze
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 025 6312022 wew. 20
Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Korczew lub wpłacić na konto UG w BS Siedlce Oddział Korczew nr 88 9194 0007 0075 0471 2000 0020, a dowód wpłaty przedłożyć razem z wnioskiem
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.z 2012, , poz. 1282 z póź. zm.) załącznik, część II, pkt 21.
Czas realizacji usługi

Bezzwłocznie
Sposób wykonania usługi

Wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Korczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 Podanie

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:39:57 | Data modyfikacji: 2013-05-16 09:44:19.
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Wniosek ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania


Oryginały dokumentów (do wglądu) potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisje, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania

Formularz wniosku

Brak gotowego formularza – zawiadomienie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności...
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pok. nr 9, piętro

Tel. 025 6312022 wew. 20
Opłaty

10 zł za wydanie decyzji
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Korczew lub wpłacić na konto UG w BS Siedlce Oddział Korczew nr 88 9194 0007 0075 0471 2000 0020, a dowód wpłaty przedłożyć razem z wnioskiem.


Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 , z póź. zm.) załącznik, część I pkt 53.
Czas realizacji usługi

W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy skomplikowane powyżej 1 miesiąca.
Sposób wykonania usługi

Sprawa zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Korczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:28:17.
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać


Wypełniony formularz meldunkowy


Tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu), którego kserokopię należy dołączyć do wniosku

Formularz wniosku

Formularz meldunkowy jest dostępny w pokoju nr 9 na piętrze;

Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem należy napisać odręcznie.
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 025 6312022, wew. 20
Opłaty

10 zł za wydanie decyzji
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Korczew lub wpłacić na konto UG w BS Siedlce Oddział Korczew nr 88 9194 0007 0075 2000 0020, a dowód wpłaty przedłożyć razem z wnioskiem.


Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z póź. zm.) załącznik, część I pkt 53.
Czas realizacji usługi

W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, sprawy skomplikowane – powyżej 1 miesiąca.
Sposób wykonania usługi

Wydanie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Korczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:19:55.
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce.
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty, a dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)
Potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez właściciela lokalu, a w przypadku braku potwierdzenia pobytu przez właściciela, zameldowanie może być dokonane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
Formularz wniosku

Formularz druku dostępny w pok. nr 9 na piętrze.
Miejsce wykonania usługi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pokój nr 9, piętro

Tel. 025 6312022 wew. 20
Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa


Czas realizacji usługi

Bezzwłocznie.
Sposób wykonania usługi

Wydanie potwierdzenia o zameldowaniu
Tryb odwoławczy

Nie występuje.
Uwagi
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
 Zgłoszenie pobytu czasowego

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 08:56:07 | Data modyfikacji: 2013-05-16 08:59:48.
Data wprowadzenia: 2013-05-16 08:56:07
Data modyfikacji: 2013-05-16 08:59:48
Opublikowane przez: Ewa Domańska