Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze kandydatów na animatorów
sportu na obiekcie sportowym ORLIK

Nabór kandydatów na animatora sportu zostaje przedłużony do dnia 15 lutego 2018 roku.

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-11-16 11:19:07 | Data modyfikacji: 2018-01-17 13:36:00.
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na animatorów
sportu prowadzących zajecia na obiekcie sportowym
ORLIK
 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:50:20.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROMOCJI GMINY I
GOSPODARKI ODPADAMI

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:18:31.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 14:40:16 | Data modyfikacji: 2017-06-08 14:40:59.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:21:39 | Data modyfikacji: 2017-04-03 14:59:45.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS
DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, PROMOCJI GMINY I
GOSPODARKI ODPADAMI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:24:05.
OGŁOSZENIE WÓJTA O NABORZE KANDYDATÓW NA
ANIMATORÓW SPORTU
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2015-12-04 15:14:21 | Data modyfikacji: 2016-03-17 13:27:31.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korczewie ½ etatu


1. Wymagania niezbędne:


• Obywatel polski


• Ukończone 18 lat


• Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych


• Stan zdrowia pozwalający na pracę w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej


• Wykształcenie: - wyższe administracyjne lub inne związane z ochroną środowiska


• niekaralność za przestępstwa umyślne


• nieposzlakowana opinia w miejscu zamieszkania


• staż pracy min. 5 lat mile widziana praca na stanowisku kierowniczym


2. Wymagania dodatkowe: • preferowany stały mieszkaniec gminy


• umiejętność posługiwania się komputerem


• praca w innym zakładzie na podobnym stanowisku


3. Wymagane dokumenty:


• życiorys (CV)


• list motywacyjny


• dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)


• kwestionariusz osobowy • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój Nr 4), pocztą na adres Urząd Gminy Korczew ul. Ks.Brzóski 20a, 08-108 Korczew, pocztą elektroniczną na adres korczew_gmina@wp.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Kierownik GZGK w terminie do dnia 31 marca 2015 roku


• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.


• Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:


• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)


Wójt Gminy Sławomir Wasilczuk


 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Główny Księgowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korczewie ½ etatu 2. Wymagania niezbędne:


• Obywatel polski


• Ukończone 18 lat


• Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych


• Stan zdrowia pozwalający na pracę w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej


• Wykształcenie: - wyższe ekonomiczne


• niekaralność za przestępstwa umyślne


• nieposzlakowana opinia w miejscu zamieszkania


• staż pracy min. 5 lat mile widziana praca na stanowisku kierowniczym 2. Wymagania dodatkowe:


• preferowany stały mieszkaniec gminy


• umiejętność posługiwania się komputerem


• praca w innym zakładzie na stanowisku księgowego 3. Wymagane dokumenty:


• życiorys (CV)


• list motywacyjny


• dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)


• kwestionariusz osobowy


• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój Nr 4), pocztą na adres Urząd Gminy Korczew ul. Ks.Brzóski 20a, 08-108 Korczew, pocztą elektroniczną na adres korczew_gmina@wp.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Główny Księgowy GZGK w terminie do dnia 31 marca 2015 roku


• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.


• Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:


• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)


Wójt Gminy Sławomir Wasilczuk

 

Opublikowane przez: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:40:59 | Data modyfikacji: 2015-02-24 11:34:27.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁKI "NIESKAŻONE ŚRODOWISKO"
 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-11-21 08:21:00 | Data modyfikacji: 2013-11-21 08:22:02.
ogłoszenie o naborze GZGK
 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY-2.docx

Opublikowane przez: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 09:28:20 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:37:38.

Wójt Gminy Korczew poszukuje kandydatów na stanowisko: • Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korczewie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Wymiar etatu: 1/2 • Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: • Korczew • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.: • organizacja pracy w GZGK oraz sprawna i prawidłowa realizacja zadań, • nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników, • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Zakładu, • opracowywanie planów, analiz, sprawozdań z zakresu działalności zakładu. Warunki pracy - praca biurowa • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca na parterze, - narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, itp., - praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie, - bariery architektoniczne - brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, - brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e • wykształcenie: wyższe administracyjne lub inne związane z ochrona środowiska • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym • pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość zagadnień związanych z działalnością komunalną. - dokładność, komunikatywność, odporność na stres. wymagania dodatkowe • preferowany stały mieszkaniec gminy, Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys i list motywacyjny • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Inne dokumenty i oświadczenia: • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów Termin składania dokumentów: 15.03.2013 r. Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Korczew Ul. Ks. Brzóski 20a 08-108 Korczew pokój Nr 4 Inne informacje: Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.korczew.pl Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP Urzędu w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, a informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed podjęciem czynności. o Wójt Gminy Korczew poszukuje kandydatów na stanowisko: • Główny Księgowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korczewie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Wymiar etatu: 1/2 • Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: • Korczew • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.: • prawidłowa realizacja budżetu GZGK • sporządzanie sprawozdań i prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami • przekazywanie danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, • współpraca z urzędami w zakresie realizacji zadań finansowych przez GZGK, • kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem rachunkowym oraz sporządzanie przelewów na zakupione materiały i usługi, • sporządzanie list płac pracowników oraz odprowadzanie terminowo potrąceń od wypłat właściwym urzędom, • prowadzenie księgowości GZGK Warunki pracy - praca biurowa • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca na parterze, - narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, itp., - praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie, - bariery architektoniczne - brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, - brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e • wykształcenie: wyższe ekonomiczne • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 5 lat mile widziana praca na stanowisku kierowniczym • pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość zagadnień związanych z księgowością - dokładność, komunikatywność, odporność na stres. wymagania dodatkowe • preferowany stały mieszkaniec gminy, Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys i list motywacyjny • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Inne dokumenty i oświadczenia: • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów Termin składania dokumentów: 15.03.2013 r. Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Korczew Ul. Ks. Brzóski 20a 08-108 Korczew pokój Nr 4 Inne informacje: Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.korczew.pl Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP Urzędu w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, a informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed podjęciem czynności.


 


LISTA KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE:


KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNLANEJ


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się


1. Głozak Marzena - Nowy Bartków


Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.


 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika GZGKw Korczewie nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.


                                                                     Wójt Gminy


                                                                Sławomir Wasilczuk

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:20:06 | Data modyfikacji: 2013-05-22 15:25:45.
Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:20:06
Data modyfikacji: 2013-05-22 15:25:45
Opublikowane przez: jan Kowalski