OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na
prowadzenie badań archeologicznych polegających
na powierzchniowej prospekcji terenu i ewidencji
stanowisk archeologicznych
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Dorota Szaban | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:49:03 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:35:53.

OGŁOSZENIE

Gmina Korczew przystąpiła do sporządzenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Korczew zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 15.06.2016 (środa) w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie (sala gimnastyczna) o godzinie 16.00

Spotkanie będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy
i oczekiwań społecznych w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

Wójt /-/ Sławomir Wasilczuk

 ANKIETA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Katarzyna Borzym- Romanow | Data wprowadzenia: 2016-06-07 12:37:06 | Data modyfikacji: 2016-06-08 12:06:49.
ZAPYTANIE O CENĘ usługi kompleksowego wykonania
Programu Rewitalizacji dla gminy Korczew na lata
2016-2023

ZAPYTANIE O CENĘ

OFERTA

WYKAZ USŁUG

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Katarzyna Borzym-Romanow | Data wprowadzenia: 2016-04-27 09:31:47 | Data modyfikacji: 2016-04-27 09:35:13.
Uchwała Nr XXVII/159/2001 w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Korczew

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:37:12 | Data modyfikacji: 2016-01-27 12:42:44.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:37:12
Data modyfikacji: 2016-01-27 12:42:44
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska